24/7 online 24/7 online Fast delivery Szybka dostawa Money back guarantee Gwarancja zwrotu pieniędzy Secure payments Bezpieczne płatności
pn-pt 08.30-17.30

Ogólne warunki japoto bv (Thuiswinkel)


Niniejsze Ogólne Warunki Holenderskiej Organizacji Thuiswinkel (dalej: Thuiswinkel.org) zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Konsultacji Samoregulacji Grupy Koordynacyjnej (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzą w życie 1 czerwca 2014 r.

Indeks:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie refleksji

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego kosztów

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 11 – Cena

Artykuł 12 – Zgodność i dodatkowa gwarancja

Artykuł 13 – Dostawa i wdrożenie

Artykuł 14 – Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 15 – Płatność

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 17 – Spory

Artykuł 18 – Gwarancja branżowa

Artykuł 19 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

Artykuł 20 - Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych firmy Thuiswinkel

Artykuł 1 – Definicje

W tych warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

1. Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te towary, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między ta osoba trzecia i przedsiębiorca;
2. Okres refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
4. Dzień: dzień kalendarzowy;
5. Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
6. Umowa na czas trwania: umowa, która obejmuje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
7. Trwały nośnik: dowolne narzędzie – w tym e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób ułatwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacje są przeznaczone , który umożliwia niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usług konsumentom na odległość;
10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, przy czym do czasu zawarcia umowy korzysta się wyłącznie lub częściowo z jednej lub kilku technik do komunikacji na odległość;
11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I do niniejszych warunków; Załącznik I nie musi być udostępniony, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od jego zamówienia;
12. Technologia komunikacji na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: JAPOTO PARTS B.V.

Działając pod imieniem/imionami:

- JAPOTO.NL

Adres firmy:

Stadsweg 37
9917PV Wirdum
Holandia


Numer telefonu: +31 569572992

 

Ułatwienia dostępu:

Od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.30


Adres e-mail: marinus@japoto.nl

 

Numer Izby Handlowej: 77784138

Numer VAT: NL861143814B01


Artykuł 3 – Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób ogólne warunki mogą być postrzegane przez przedsiębiorcę i że zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta najszybciej jak to możliwe .
3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed tW przypadku zawarcia umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby był on konsumentem w łatwy sposób mógł być przechowywany na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki można sprawdzić drogą elektroniczną i że zostaną przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.<br/ >4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powołać się na obowiązujący przepis, który jest dla niego najbardziej odpowiedni. jest korzystny.

Artykuł 4 – Oferta

1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub oferowanych usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta z obrazów, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów, usług i / lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.
2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca w ramach prawnych może - dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia lub wniosku, podając przyczyny, lub dołączyć do realizacji specjalne warunki.
5. Najpóźniej z chwilą dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych, przedsiębiorca prześle następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku:< br />
a.adres odwiedzin siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może zgłosić reklamację;
b. warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia;
c. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
d. cena, w tym wszystkie podatki związane z produktem, usługą lub treściami cyfrowymi; o ile dotyczy, koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy zawartej na odległość;
e. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok lub jest bezterminowa;
f. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

6. W przypadku przedłużonej transakcji, postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku produktów:

1. Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu bez podania przyczyn w terminie do namysłu wynoszącym 14 dni. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (-ów).
2. Okres namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wcześniej wskazaną przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:

konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: w dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
b. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którymd wyznaczona przez niego strona odebrała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
c. w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: w dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.


W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku:

3. Konsument może w terminie 14 dni rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (powodów).
4. Okres refleksji, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.


Wydłużony okres refleksji w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy:

5. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganej przez prawo informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres na namysł wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu namysłu określonego zgodnie z poprzednimi paragrafami tego artykułu.
6. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał tę informację .

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie refleksji

1. W okresie refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i działania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za amortyzację produktu, która jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza dozwolony w ust. 1.
3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego kosztów

1. Jeśli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi zgłosić to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
2. Jak najszybciej, ale w terminie 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwróci produkt lub przekaże go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku przestrzegał okresu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu refleksji.
3. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli jest to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumencie.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie stwierdził, że konsument musi te koszty ponieść lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie, to konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, rozpoczęły się w okresie refleksji, konsument jest przedsiębiorca jest winien kwotę, która jest proporcjonalna do tej części zobowiązania, która została wykonana przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia, w stosunku do pełnego wykonania zobowiązania.
7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę energii cieplnej, jeżeli:

Przedsiębiorca nie przekazał Konsumentowi wymaganej prawem informacji o prawie odstąpienia, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub; konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ogrzewania miejskiego w okresie refleksji.

8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełną lub częściową dostawę konsument lub trzyf. treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:

przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu refleksji;
b. wyrażając zgodę nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy; lub
c. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.

9. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia wyśle ​​potwierdzenie odbioru.
2. Przedsiębiorca zwróci wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem pieniędzy, dopóki nie otrzyma produktu lub konsument wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Przedsiębiorca korzysta z tego samego sposobu płatności, którego użył konsument do zwrotu, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot kosztów jest dla konsumenta bezpłatny.
4. Jeśli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia następujące produkty i usługi, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej na czas do zawarcia umowy:

1. Produkty lub usługi, których cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia.
2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem licytatorem, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:

a.spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
b. konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;

4. Imprezy turystyczne, o których mowa w art. 7:500 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz umowy o przewóz osób;
5. Umowy o świadczenie usług noclegowych, o ile w umowie przewidziano określony termin lub okres realizacji i inne niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy, najmu samochodów i gastronomii;
6. Umowy w zakresie spędzania wolnego czasu, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres realizacji;
7. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, nieprefabrykowane i wytworzone na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta albo wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
8. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony termin przydatności do spożycia;
9. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
10. Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami;
11. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a ich rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;< br />12. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
13. Gazety, czasopisma lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty tych;
14. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko wtedy, gdy:

a.wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
b. konsument oświadczył, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 – Cena

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniomna rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, w cenach zmiennych. Ten link do wahań oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:

a.są one wynikiem przepisów ustawowych lub przepisów; lub
b. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w dniu wejścia w życie podwyżki.
5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz wymogami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. przepisy i/lub regulacje rządowe. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych niż normalne użytkowanie.
2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i twierdzi, że konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego jest prawnie zobowiązany w przypadku, gdy nie spełnił swojej części umowy.

Artykuł 13 – Dostawa i wdrożenie

1. Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres podany przez konsumenta przedsiębiorcy.
3. Z należytym poszanowaniem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, nie później niż 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy lub niemożności realizacji zamówienia lub jego częściowej realizacji, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów oraz do jakiegokolwiek odszkodowania.
4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci wpłaconą przez konsumenta kwotę.
5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia do konsumenta lub wyznaczonego wcześniej przedstawiciela podanego do wiadomości przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie


Anulowanie:

1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż miesiąc.
2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie przed upływem określonego terminu, z zachowaniem ustalonych zasad anulowania oraz okres wypowiedzenia. nie dłużej niż jeden miesiąc.
3. Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowy, o których mowa w ustępach poprzedzających:

i nie ogranicza się do odstąpienia od umowy w określonym czasie lub w określonym terminie;
b. przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego wprowadzone;
c. zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Wydłużenie:

4. Umowa, która została zawarta na czas określony i która rozciąga się na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie odnawiana lub odnawiana na określony czas.
5. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli konsument rozszerzył to. może wypowiedzieć umowę pod koniec przedłużenia z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
6. Umowa, która została zawarta na czas określony i która rozciąga się na regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać automatycznie odwróconaodnowione na czas nieokreślony, jeżeli konsument może zrezygnować w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące w przypadku, gdy umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
7. Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie codziennych, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.


Drogie:

8. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może odstąpić od umowy w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu. sprzeciwić się.

Artykuł 15 – Płatność

1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu refleksji lub w przypadku braku okresu refleksji, w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu odstąpienia. umowa. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument nie może być nigdy zobowiązany na ogólnych warunkach do zapłaty więcej niż 50% z góry. Jeżeli została przewidziana przedpłata, konsument nie może dochodzić żadnych praw w związku z realizacją zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej przedpłaty.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub podanych szczegółach płatności.
4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnionej płatności i wyznaczeniu konsumentowi terminu 14 dni na dalsze wywiązywanie się z zobowiązań płatniczych, po braku płatności w tym 14-dniowym terminie od należnej kwoty naleŜne są odsetki ustawowe, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciąŜenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% w ciągu najbliższych 2500 EUR i 5% w ciągu najbliższych 5000 EUR przy minimum 40 EUR. Przedsiębiorca może odejść od podanych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad.
3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Reklamację produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej witryny Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Reklamacja zostanie następnie wysłana do odpowiedniego przedsiębiorcy, a także do Thuiswinkel.org.
5. Konsument musi w każdym przypadku dać przedsiębiorcy 4 tygodnie na rozwiązanie reklamacji we wzajemnych konsultacjach. Po tym okresie powstaje spór, który podlega rozstrzygnięciu sporu.

Artykuł 17 – Spory

1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub wykonania umów w odniesieniu do produktów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą, z należytym uwzględnieniem poniższych postanowień, być składane zarówno przez konsumenta, jak i przedsiębiorcę do Thuiswinkel Komisja rozjemcza, PO Box 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl).
3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
4. Jeżeli reklamacja nie doprowadzi do rozwiązania, spór należy zgłosić do Komisji Rozjemczej w formie pisemnej lub w innej formie ustalonej przez Komisję nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym konsument złożył reklamację przedsiębiorcy.
5. Jeżeli konsument chce skierować spór pod komisję rozjemczą, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Najlepiej, gdy konsument najpierw zgłasza to przedsiębiorcy.
6. Jeżeli przedsiębiorca chce zgłosić spór pod komisję rozjemczą, konsument będzie musiał pisemnie o tymn pięć tygodni po pisemnym wniosku przedsiębiorcy, czy tego sobie życzy, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez upoważnioną do tego osobę. sędzia. Jeżeli przedsiębiorca nie zapozna się z wyborem konsumenta w ciągu pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
7. Komisja Rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji Rozjemczej (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Decyzje Komisji Rozjemczej są podejmowane w formie wiążącej porady.
8. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem ani nie umorzy postępowania, jeżeli przedsiębiorca uzyskał moratorium, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję na rozprawie i prawomocne rozstrzygnięcie został wykonany.
9. Jeżeli, oprócz Komisji ds. Sporów Thuiswinkel, właściwy jest inny komisja ds. sporów uznana lub powiązana z Foundation for Consumer Disputes Committees (SGC) lub Financial Services Complaints Institute (Kifid), Komisja ds. Sporów Thuiswinkel będzie odpowiedzialna za spory dotyczące głównie sposób sprzedaży lub usług na odległość. preferowany kompetentny. W przypadku wszystkich innych sporów inny uznany komitet ds. sporów powiązany z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 – Gwarancja branżowa

1. Thuiswinkel.org gwarantuje przestrzeganie wiążącej porady Komisji ds. Sporów Thuiswinkel przez jej członków, chyba że członek zdecyduje się przekazać wiążącą poradę sądowi do rozpatrzenia w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta zostanie przywrócona, jeśli wiążące zalecenie zostanie utrzymane w mocy po przeprowadzeniu kontroli sądowej i uprawomocnieniu się wyroku potwierdzającego to. Do maksymalnej kwoty 10 000 EUR za każdą wiążącą poradę, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Thuiswinkel.org. W przypadku kwot większych niż 10 000 EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacona kwota 10 000 EUR. W przypadku nadwyżki Thuiswinkel.org ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek przestrzega wiążącej porady.
2. Zastosowanie tej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemną apelację do Thuiswinkel.org i przeniósł swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza 10 000 EUR, konsumentowi proponuje się przeniesienie roszczenia na Thuiswinkel.org o ile przekracza ono kwotę 10 000 EUR, po czym organizacja ta dokona płatności we własnym imieniu i pokryje koszty . prawnie zażąda tego, aby zadowolić konsumenta.

Artykuł 19 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku .

Artykuł 20 - Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych firmy Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org nie zmieni niniejszych ogólnych warunków w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
2. Zmiany niniejszych warunków wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku zmian mających zastosowanie w czasie trwania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.</ p>


Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Skrytka pocztowa 7001, 6710 CB Ede

 

Załącznik I: Wzór formularza odstąpienia od umowy


Wzorowy formularz odstąpienia od umowy


(Wypełnij i odeślij ten formularz tylko, jeśli chcesz anulować umowę)

Do: [nazwa przedsiębiorcy]
[adres geograficzny przedsiębiorcy]
[numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]
[adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]

b. Ja / my * udostępniam / udostępniam * niniejszym informuję, że ja / my * w związku z naszą umową
sprzedażą następujących produktów: [opis produktu] *
dostawa następujących treści cyfrowych: [wskazanie treści cyfrowe] *
świadczenie następującej usługi: [specyfikacja usługi] *,
cofnięto / cofnięto *


c. Zamówione * / otrzymane * [data zamówienia usług lub paragonu za produkty]
d. [Nazwa konsumenta(-ów)]
np. [Adres konsumenta(-ów)]
f. [Podpis konsumenta(-ów)] (tylko jeśli ten formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


* Usuń to, co nie ma zastosowania, lub wypełnij to, co ma zastosowanie.